સોમ્ સંગ્રહ -7હાસ્ય લેખક રતિલાલ બોરી સાગર દ્વારા

" નિત નવા વર્ષે ,નિત નવા દિવસે .
હૈયું ભરીને ચાલો હસીએ !
રેસ ના ઘોડાની માફક દોડતી આ દુનિયા ,
નિરાંત  નું નામ નહિ ,ટેન્શન નો પાર  નહિ ?
હાઈ બીપી ની ગોળીયો ,ને લો બીપીની ગોળીયો ,
ભૂખની ગોળીયો ને પાંચની ગોળીયો ,
વાળ ની ગોળીયો ને ટાલની  ગોળીયો,
રોજ રોજ દાકતર ની ભરી દેવી ઝોળીયો?
દીવેલિયું ડાચું લઈને શીદ ને ફરવું ?
દાંત  આપ્યા છે એણે  આપ્યું છે હસવું ?
ઢગલો થઇ જઈ ને ચાલોને હસીએ !
                            "સોમ સંગ્રહ "