મોસમ છે મજાની
"આ મોસમ છે મજાની
વરસાદ ને માણવા ની
છત્રી નીચે ચાલવાની
હૈયે હૈયું ભીડી ને
આનંદ ને માણવા ની
છત્રી નીચે ચાલો છો
તેમ જીવતર માં ચાલો
તરી જશો જીવતર
આ સંસાર માં ."
"સોમ'
૧૫-૦૯-૧૧ સાંજે ૫-૩૫ કલાકે