ગીતા ખોલશે ?એક દી એવો આવશે ,
કે સોમ ગીતા ખોલશે .
ગીતા ખોલશે મન ડોલશે.
પાઠ ગીતાના બોલશે .
ગીતા ના જ્ઞાન વડે ,
અંતર પટલ ને ખોલશે .
આત્મા ને જાણશે,
પરમાત્મા ને માણશે,
પોતે ઈશ્વર બની ,
બધા ને ઈશ્વર માનશે .
"સોમ"