સોમ સંગ્રહ-12


ઘર માં ઉભા જડ ની માફક
દર્પણ ની એક તડ ની માફક
ડાળ બટકતી જોયા કરીએ.
સમય ઊભો છે થડ ની માફક .
હજુ મને અથડાતો રહેતો.
ઘર માં છું સાંકળ ની માફક .
આડે ધડ ઉગી નીકળ્યા છે .
સ્મરણો તારા ખડ ની માફક .
મારી ધરતી પર ફેલાયા .
શબ્દો કબીરવડ ની માફક

                      "સોમ સંગ્રહ "