મોતી વેરાણા
"પાંદડું  લીલું ને મોતી ધોળા .
ઝાકળ બિંદુ મોતી જેવા ,

પાંદડું દીસે આકાશગંગા .
ઝાકળ દીસે ચાંદ તારા .

શૂન્યતા માં આકાશગંગા ,
આકાશગંગા માં શૂન્ય તારા
 .
સોમ જો ઝાકળ બને ,
તો સવિતા (પ્રકાશ ) મળે શૂન્યતા માં" .

"સોમ"
તા ૮-૯-૧૧ .સાંજે ૪-૧૩ મીનીટે .