પરિક્રમાપરિક્રમા પૂરી થઇ ગઈ છે.

હવે ક્યાં વાર છે સાંઈ.

દિવસો ગણાતા જાયછે,

પ્રભુ નામ માં સાંઈ.


 .
જીવન જીવી ગયા સાંઈ.

મહેક મૂકી ગયા સાંઈ
.
મહેકતા રહીશું કાયમ.

આનંદ માં મસ્ત છીએ સાંઈમસ્તી ની મોજ માં કાયમ,

અનંત માં સાથે છીએ સાંઈ."સોમ"

તા.૫-૧૧-૧૧.સવારે ૯.૪૫ મીનીટે.