કોરા કાગળ જેવાવરસતા વરસાદ માં તમે કોરા છો.

પડેછે ધોધમાર ફોરાં તોયે કોરા છો.

તમે છો કોરા કાગળ જેવા હદય ના.

ક્યાંક તો ભીંજવતા હશો કોઈ થી.

કોરા ન રહી શકો અમ વરસાદ થી.

                         સોમ.
                નવેમ્બર-૨૦૧૧