=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: શૂન્ય માં સર્જન

શૂન્ય માં સર્જનખબર છે તને લખાવેછે કોણ,છતાં પૂછવાનું?
જેણે વિચાર પણ આપ્યો,ને આવડત પણ આપી.
તને આપ્યું કોમ્પુટર મગજ કેરું જેણે.
પછી ક્યાં જરૂર છે પેન કે કાગળ ની?
જેણે આપ્યું તેજ મારે છે ધક્કા,છતાં પૂછવાનું?
ખોળી લીધું છે “કોણ” નું ઠેકાણું.
હવે ક્યાં પૂછવાનું છે તારે ઠેકાણું?
મળી ગુયુ  ઠેકાણું,પલીતા ની ક્યાં જરૂરછે?
મૌન માં મજા છે,બોલવાની ક્યાં જરૂરછે.
ન બોલાવશો હવે પલીતા ચાંપી.
આગ ભભૂકી ઉઠશે અંતર ની.
વિચારોની માળાને શૂન્ય માં રહેવાદો.
શૂન્ય માં સર્જન હવે થશે “સોમ” નું.
                    સોમ
            ૧૫-૧૧-૧૧.સવારે