આનંદ
આનંદ પ્રસાદી પરમાનંદ ની,
કદી લઇ જાય પાસ આભાસ ની.

પરમાનંદ પ્રસાદી,પ્રભુ છે  આપની, 
ભાસ કરાવી દે કદી તે  આભાસ ની,

છોડું નહિ મંઝીલ હવે ,બની ગઈ તે 'ખાસ' ની,
મજા લુટી,લુટી આનંદ,હવે 'આશ' પરમાનંદની........
સોમ.....૨૨ ફેબ્રુઆરી,૨૦૧૨ ....