શૂરા ચાલે


 કઠીન   માર્ગ પર શૂરા ચાલે .
મજા લુંટે,લુંટાવે,આનંદ માણે .

ન સમજાતું ,સમજાઇ જાય જયારે.
આનંદ થઇ જાય પરમાનંદ ત્યારે.                                                 

પવન ગમે છે,પવન નો સાથ ગમેછે.
આનંદ,આનંદ,થઇ જાય છે ત્યારે.

                     સોમ તા.૨૨-૦૩-૧૨.