જે હતું ધાર્યું.


 

જે હતું ધાર્યું કદી તે, કામ કંઈ આવ્યું નહિ.
તું હતો સામે છતાં, મારા થી બોલાયું નહિ.

પ્રભુ તું લાચાર થઇ, નિરાશ થઇ પાછો ગયો.
દર્દ તારા દિલ તણું , મારા થી પરખાયું નહિ.

કોણ જાણે એ હતી, કેવી વિરહ ની રાત કે,
આંખ માં આંસુ હતાં, પણ મારા થી રોવાયું નહિ.

                            “ સોમ”
                        તા.૧૩-૦૩-૨૦૧૨ સવારે.