નીલકંઠ પર્વત


હિમાલય નો આ નીલકંઠ પર્વત નું શિખર ઉગતા સુરજ ના કિરણો થી સોનાવર્ણ બની ગયું છે.

કાકા સાહેબ કાલેલકર યાદ આવે છે.

ભોમિયા વિના મારે ભમવા તા ડુંગરા ,જંગલ ની કુંજ કુંજ જોવી હતી.
જોવા તા કંદરા ને જોવી તી કુંજ કુંજ ,પડતા ઝરણા ને મારે જોવું હતું.