શાન માં ને ભાન માં.
શાન માં એ છો ને ભાન માં એ છો.
અમલ માં છો પણ નશા માં નથી.
વળી ખબર માં તો છો જ તમે.

કોણ લખાવે તેની ખબર એને.
શું લખવાનું એની ખબર પણ તેને.
જેને ગમ્યું તેણે લખાવ્યું.

જડતું ના હોય તો ખોળશે એ.
આપણે શું કામ શોધવાનું?
આપણે તો માત્ર લખવાનું.

કર્મ તેનું ક્રિયા પણ તેની.
એ કરાવે તેમ કરવાનું.
આપણે તો માત્ર મહોરું બનવાનું.

મસ્તી નું સ્થાન જડી ગયું “અનીલ”
માટે તો મસ્તી ની ભમરી આવે છે.
ચડે છે ભભૂતિ મસ્તી ની તને.

સોમ તા.૨૭-૧૦-૧૨ સવારે ૭-૦૦ કલાકે.