શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે

Very Nice Bhajan - Dhoon (લોડ થવા માટે થોડી સેકંડ રાહ જુઓ)
ગાયક-ગોવિંદ ભાર્ગવ


હમ હરિસાં લગન લગાયેંગે.
ચરનન મે પ્રીત લગાયેંગે.
રસિકન નકે સંગ બૈઠ બૈઠ 
હમ માધવકે ગુન ગાયેંગે,
કોમલ હિયે કયું ના પીગલે વો,
જબ રો રો કે વ્યથા સુનાયેંગે,
એક દિન તો કરુણા કરકે,
કરુણાનિધિ દોડ આયેંગે.
શ્રીકૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નથ નારાયણ વાસુદેવા.....